menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2176
W sumie: 92734

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: 

  • urodzenia dziecka 

  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

  • samotnego wychowywania dziecka

  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

  • rozpoczęcia roku szkolnego

  • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

 • świadczenia opiekuńcze: 

  • zasiłek pielęgnacyjny

  • świadczenie pielęgnacyjne

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 674 zł netto lub kwoty 764 zł netto (gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,

 3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia,

 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 

 

Wysokość świadczeń rodzinnych

 

 

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego od 01.11. 2018 r. wynosi:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,

 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

 • 135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego:

 • urodzenia dziecka (jednorazowy dodatek) w wysokości1000 zł na każde dziecko, 

 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł miesięcznie, 

 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne w wysokości 273 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 546 zł na wszystkie dzieci,

 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 90 zł na dziecko do 5 lat oraz 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat, 

 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (wypłacany raz w roku ) w wysokości 100 zł,

 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (wypłacany przez 10 miesięcy) w wysokości: 113 zł miesięcznie na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem dziecka w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, 69 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej,

 • dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - dodatek przysługuje w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny od 01.11.2018r.  wynosi 184,42 zł miesięcznie i przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 

 • osobie, która ukończyła 75 lat,

 • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 

 

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego, 

 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem - matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia od dnia 01.01.2019 r. wynosi 1583 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty,

 • dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu,

 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

Zapomoga przysługuje jednorazowo, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, niezależnie od wysokości dochodu. Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od daty urodzenia dziecka.

Do pisemnego wniosku o zapomogę powinny być dołączone następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną w trakcie trwania ciąży nie później jednak niż od 10 tyg. 

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka; 

 • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł.

Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogo z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1922 zł na osobę.

Wójt gminy zaprasza

<p>Wójt Gminy Głuchów</p><p>Jan Słodki</p>

Wójt Gminy Głuchów

Jan Słodki

Urząd Gminy Głuchów

Aleja Klonowa 5
96-130 Głuchów
tel.: 46 815 75 30
fax: 46 815 70 58
e-mail: gluchow@poczta.onet.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.