menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4295
W sumie: 104530

Fundusz alimentacyjny

Z dniem 1 października 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz.7 z późn. zm.) określająca zasady pomocy materialnej udzielanej przez państwo osobom mającym trudności w egzekucji wierzytelności alimentacyjnych oraz zakres prowadzenia przez gminy postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów reguluje dwie istotne kwestie związane z brakiem skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów.

Pierwszą z nich jest postępowanie gmin wobec dłużników alimentacyjnych, którego celem jest poprawa ściągalności alimentów, drugą pomoc państwa dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej w związku z nieskuteczną egzekucją alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują 

 1. osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

 2. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

 3. w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł. (na każde dziecko)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

2. zawarła związek małżeński.


 

Do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć odpowiednio: 

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku (oryginał),

 • zaświadczenie Komornika Sądowego o kwocie wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku,

 • zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów,

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (2 miesiące),

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

 • kopia dowodu osobistego,

 • kopia aktu urodzenia dziecka ,

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 

 • zaświadczenie ze szkoły, że dziecko jest uczniem szkoły lub szkoły wyższej 
  w bieżącym roku szkolnym,

 • kopię decyzji przyznającej stypendium w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Wójt gminy zaprasza

<p>Wójt Gminy Głuchów</p><p>Jan Słodki</p>

Wójt Gminy Głuchów

Jan Słodki

Urząd Gminy Głuchów

Aleja Klonowa 5
96-130 Głuchów
tel.: 46 815 75 30
fax: 46 815 70 58
e-mail: gluchow@poczta.onet.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.